Podmínky uchování OÚ

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Má realitní kancelář si je vědoma významu ochrany osobních údajů a mých zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupuji v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vychází Souhlas se zpracováním osobních údajů.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které mi předáte, zpracovávám především pro účely níže uvedené.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ udělený v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“).

Klient, tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas realitnímu makléři Ing. Monice Skutecké – zpracovateli osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adresa bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, údaje o příjmech, nákladech (výdajích) a závazcích a bankovní spojení, poskytnutých v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy či smluv a s Analýzou příjmů a výdajů, a to za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s finanční, zprostředkovatelskou, zajišťovací, realitní činností realitní kanceláře, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a realitní kanceláří, pro poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, pro zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Dále Klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii Klient dává souhlas.

Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, byly realitním makléřem a každým dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění obchodních a marketingových činností. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s kterýmkoli ze Správců.

Osobní údaje o Klientovi jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Klient:

- poskytl v souvislosti se žádostí o zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za účelem obsaženým v rámci souhlasu Klienta, za účelem jednání o smluvním vztahu, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, za účelem předávání jména, příjmení a adresy Klienta z důvodu nabízení obchodu a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

- s tím, že jeho souhlas správci uděluje i k tomu, aby všechny shora uvedené údaje o jeho osobě a fotokopii jeho občanského průkazu předal jiným subjektům jako správcům, zejména finančním institucím a dalším podnikatelským subjektům spolupracujícím se správcem, pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které Klient uzavřel, resp. uzavře nebo které uzavřel s uvedenými subjekty Správce jako zprostředkovatel jejich služeb, nebo nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněné na návrh Klienta.

Klient není povinen osobní údaje poskytnout a je oprávněn kdykoli písemně udělený souhlas odvolat. Pokud Klient písemně požádá realitního makléře, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat realitní kancelář – realitního makléře o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce mě prosím kontaktujte na adrese: info@realitykuchtickova.cz. Pokud klient odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, realitní kancelář – realitní makléř zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností realitní kanceláře – realitního makléře. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je realitní makléř oprávněn zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po realitním makléři vysvětlení, respektive je oprávněn požadovat, aby realitní makléř odstranil takto vzniklý závadný stav, případně je oprávněn udělený souhlas odvolat. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má Klient právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Dále v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že je skutečným vlastníkem peněžních prostředků, které budou z jeho strany vynaloženy v souvislosti s obchodem nebo obchodním vztahem uzavřeným s realitní kanceláří Reality Kuchtíčková a realitním makléřem Ing. Monikou Skuteckou, se sídlem: Velkomoravská 378/1, 695 01 Hodonín, nebo touto realitní kanceláří zprostředkovaným, a že tyto peněžní prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti nebo z financování terorismu. Ve smyslu ust. § 8 Zákona dále souhlasí s provedením identifikace mé osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a bere na vědomí, že identifikační údaje takto získané, kopie dokladů předložených k identifikaci, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, je správce jako povinná osoba povinen uchovávat po dobu 5 let od ukončení obchodní vztahu s klientem.

Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:

Správcem se rozumí realitní makléř realitní kanceláře Reality Kuchtíčková – Ing. Monika Skutecká. Spravované údaje jsem dále povinna poskytnout v případech daných zákonem, například organum státní správy, soudem, organum činným v trestním řízení apod.

Marketingovou činností se rozumí soubor činností, jejichž účelem je informování Klientů o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronické pošty.